Enquêtereglement voor Blended diet

Enquêtereglement voor Blended diet Zorgprofessionals

Dit Enquêtereglement is van toepassing op de Enquête Blended Diet (hierna genoemd: de “Enquête”) die wordt georganiseerd door Nutricia Nederland B.V. (hierna genoemd: “Danone”) en die beschikbaar is via het platform Survey Monkey (het ‘Platform’).

Artikel 1: Algemeen 

1.1 Vanuit Nutricia zijn we geïnteresseerd in ervaringen meningen over Blended diet. Vanuit Nutricia denken wij altijd graag met gebruikers van sondevoeding en/of blended diet mee. Door middel van deze vragenlijst willen wij graag beter begrijpen wat de behoefte van zorgprofessionals is, zodat we hierop kunnen inspelen bij de ontwikkeling van nieuwe materialen om, indien gewenst, u te kunnen ondersteunen. 
Van deelname zijn uitgesloten, alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op het beïnvloeden van de uitkomst van de Enquête. Tenslotte worden eveneens uitgesloten van deelname, alle personen die een list of kunstgreep aanwenden, zoals onder meer het gebruik van een gespecialiseerd informaticaprogramma, of op eender welke onrechtmatige of frauduleuze manier deelnemen met het oog op het beïnvloeden van de uitkomst van de Enquête.
Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen aan de Enquête.

1.2 Deelname aan de Enquête impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig Enquêtereglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Het niet naleven van dit Enquêtereglement en elke poging tot fraude worden bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de Deelnemer. 

1.3 De Enquête is aangekondigd per email aan zorgprofessionals (de ‘Deelnemers’). 

1.4 Bij onregelmatigheden zoals fouten die zich voordoen bij het Platform waar de Enquête wordt aangeboden, het Platform of bij Danone zelf, beslist Danone autonoom over de manier waarop deze worden gecorrigeerd en afgehandeld.

Artikel 2: Gegevens 

2.1 Alle persoonsgegevens (inclusief gevoelige persoonsgegevens mocht dit van toepassing zijn) die Danone verkrijgt in het kader van de Enquête zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving en het toestemmingsformulier dat door de Deelnemer is ingevuld. De Deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens, in verband met de uitvoering van deze Enquête, te weten de vergaren van informatie en kennis over gebruik van Blended diet door ouders van kinderen die geheel of gedeeltelijk gebruikmaken van een Blended diet (‘Doel van de Enquete’). 

2.2 Op een aparte website, die niet gekoppeld wordt aan de informatie die is ingevuld in de Enquête, kan de Deelnemer zijn gegevens achterlaten om een waardebon te ontvangen als beloning voor de deelname aan de Enquête. De deelnemer geeft toestemming tot verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de beloning voor de Enquête uit te kunnen betalen aan de deelnemer. 
Deze persoonsgegevens zullen enkel zo lang bewaard worden als nodig voor het goede verloop van deze Enquête en in verband met het Doel van de Enquête en voor uitreiken van de Beloning aan de deelnemer. 

2.3 De Deelnemers hebben het recht tot verificatie van hun gegevens en om onjuiste gegevens te laten verbeteren door de verzending van een e-mail via het contactformulier op de website te sturen naar het adres van de zetel van Danone. Elke deelnemer zal zich via dezelfde kanalen ook gratis en te allen tijde kunnen verzetten tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

2.4 De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring

Artikel 3: Hoe en wanneer kan je meedoen? 
3.1. De deelnemer kan enkel geldig deelnemen aan de Enquête door de Enquête in te vullen via het Platform. 
  
3.2. Vanaf  31-08-2020 tot 18-09-2020 kan worden deelgenomen aan de Enquête. Deelnames die verstuurd worden vóór 31-08-2020 of na 18-09-2020 worden niet in aanmerking genomen. 

3.3. Tegen een beslissing van Organisator waarin is besloten dat dat u niet voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden en dat u dus niet mee kunt doen aan de Enquête, kunt u niet opkomen. Deze beslissing is definitief.

Artikel 4: Beloning

4.1 Er wordt  een Bol.com cadeaubon ter waarde van EUR 25,00 uitgereikt voor Deelname aan de Enquête  aangeboden (de ‘Beloning’). Deelnemers hebben naast deze Beloning geen recht op enige andere wederprestatie.  Om de Beloning te ontvangen dient de Deelnemer gegevens achter te laten op een speciale pagina nadat u de enquête heeft ingevuld deze gegevens worden gebruikt om de Beloning aan de deelnemer te versturen. 

4.2 Organisator zal binnen 4 weken de  Beloning versturen  aan Deelnemer. Danone kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet toekennen van de Beloning indien het opgegeven postadres en/of e-mailadres onjuist of onvolledig is of indien een verandering in postadres en/of e-mailadres niet werd bekendgemaakt aan Danone.

4.3 Indien een beloning buiten de schuld van Danone niet binnen de drie (3) maanden na einde van de Enquête is ontvangen door een Deelnemer, verliest deze deelnemer zijn/haar rechten op de Beloning en blijft de Beloning eigendom van Danone. De deelnemer heeft in dergelijk geval ook geen recht op enige andere vorm van vergoeding.

Artikel 5: Aansprakelijkheid 

5.1 Deelname aan de Enquête impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Danone kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:
- Transmissies via het internet.
- Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software.
- De gevolgen van virussen, bugs, en anomalieën.
- Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken. 

5.2 Danone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties die betrekking hebben op het verloop van de Enquête, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de Enquête om welke reden ook. Dit geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de site www.surveymonkey.com  of www.Danone.nl. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de www.surveymonkey.com en Danone website en de deelname aan de Enquête vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. Danone kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige Enquête zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Danone behoudt zich het recht voor om na te gaan of de toepasselijke wet- en regelgeving en het Enquêtereglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt uit te sluiten. Niettemin is Danone niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de deelnemers. Danone en haar aangestelden zijn ten aanzien van de deelnemers op geen enkele wijze aansprakelijk met betrekking tot  aflevering van de beloning en de juistheid van de door de deelnemer verstrekte gegevens in verband met het overmaken van de beloning.

5.3 Druk- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan jegens Danone.

Artikel 6: Rechten Danone 

6.1 Danone behoudt zich het recht voor om de Enquête, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Beloning voor de Enquête te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat overigens haar aansprakelijkheid hierdoor in het gedrang komt. Indien Danone een dergelijke wijziging maakt kan Danone door deelnemers niet gehouden worden de Beloning te betalen.

Artikel 7: Surveymoney

7.1 De deelnemer erkent dat de Enquête wordt georganiseerd door Danone en niet door het Platform. Platform kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor elementen die verband houden met de Enquête. 

7.2 Danone erkent dat het Platform de Enquête alleen faciliteert maar verder op geen enkele wijze ondersteunt, uitvoert, goedgekeurd heeft of er op een andere wijze mee geassocieerd is of geassocieerd zijn met Danone.

Artikel 8: Contact 
Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Enquête of het Enquêtereglement kunnen schriftelijk aan Danone worden meegedeeld via scholing@nutricia.com.

Artikel 9: Diversen 

9.1 Op deze Enquête zijn de Danone gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring van toepassing.

9.2 De Enquête, dit Enquêtereglement en de interpretatie ervan zijn onderworpen aan het Nederlands recht en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Amsterdam.