Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Nutricia Smaakservice bij rechtstreekse toezending van het proefpakket aan patiënt

Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om het proefpakket rechtstreeks aan uw patiënt te sturen, geldt daarvoor een aantal aanvullende voorwaarden. Door de adresgegevens van uw patiënt in te voeren op het formulier en het vakje met "Ik heb kennisgenomen van de aanvullende voorwaarden en stem daarmee in" aan te vinken, stemt u in met deze voorwaarden.

 1. Op uw verzoek wordt het proefpakket rechtstreeks aan de patiënt gestuurd, op het door u opgegeven adres. Nutricia moet hiervoor de NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) van de patiënt verwerken. Deze verwerking van persoonsgegevens vindt plaats onder uw verantwoordelijkheid als behandelaar van de patiënt.
 2. Nutricia zal als bewerker de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in uw opdracht, voorzover nodig voor een goede uitvoering van de Nutricia Smaakservice (inclusief track-and-trace en eventueel noodzakelijke recalls) en met volledige inachtneming van de toepasselijke privacywet- en regelgeving. In het bijzonder zal Nutricia
  1. de persoonsgegevens geheim houden en niet aan derden ter beschikking stellen of anderszins kenbaar maken, tenzij zij daartoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift of u daarvoor toestemming hebt verleend;
  2. ervoor zorgdragen dat de werknemers binnen zijn organisatie die belast zijn met de verwerking van de persoonsgegevens contractueel zijn gehouden tot geheimhouding;
  3. passende technische en organisatorische maatregelen waaronder encryptie, nemen ter beveiliging van de persoonsgegevens en ingeval van een inbreuk op de beveiliging u onmiddellijk inlichten; en
  4. op uw verzoek alle redelijke medewerking verlenen om te voldoen aan de toepasselijke privacywet- en regelgeving.
       
 3. Nutricia zal het proefpakket niet zelf aan de patiënt versturen, maar bij de uitvoering van de Nutricia Smaakservice gebruikmaken van de diensten van een externe vervoerder. Deze zal in dat kader de persoonsgegevens van de patiënt als subbewerker bewerken. Nutricia staat ervoor in dat deze subbewerker contractueel wordt onderworpen aan ten minste de voorwaarden als hierboven onder 2 genoemd en zal erop toezien dat de voorwaarden worden nageleefd en ook overigens steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacywet- en regelgeving wordt gehandeld.
 4. De persoonsgegevens worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn voor de goede uitvoering van de Smaakservice (inclusief track-and-trace en eventueel noodzakelijke recalls), en in ieder geval uiterlijk na 2 maanden.
 5. Nutricia gaat ervan uit en u staat ervoor in dat u de patiënt volledig hebt geïnformeerd over de verwerking van zijn gegevens in het kader van de uitvoering van de Nutricia Smaakservice en voor zover nodig de expliciete toestemming hebt verkregen.