Gebruiksvoorwaarden

1. INSTEMMING MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom op de site van www.nutricia.nl

De toegang tot deze site www.nutricia.nl en/of het gebruik ervan impliceert de automatische en onbeperkte aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.
Danone Nutricia Nederland B.V. (hieronder “Nutricia ”) behoudt zich het recht voor deze te allen tijden voorwaarden te wijzigen, Nutricia nodigt daarom de gebruikers uit om ze regelmatig te raadplegen. Deze voorwaarden vormen alle afspraken tussen Nutricia en de gebruiker. Iedere wijziging of aanvullende inhoud die in deze site wordt opgenomen, zal aan deze voorwaarden onderworpen zijn.

2. TOEGANG TOT DE SITE

2.1. Met uitzondering van de verbindingskosten is de toegang tot de inhoud van deze site gratis en vereist hij geen voorafgaande inschrijving of abonnement.
2.2. Nutricia behoudt zich het recht voor om het geheel of een deel van deze site te allen tijde te wijzigen of tijdelijk of definitief te onderbreken of te schrappen, zonder de gebruiker daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Nutricia kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

3. EIGENDOM VAN DE SITE

Deze site is de exclusieve eigendom van Danone Nutricia Nederland B.V. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te  Zoetermeer aan de Einsteinlaan 20, 2719 EP, Nederland en ingeschreven aan bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 27090766.

4. AUTEURSRECHTEN EN SUI GENERIS RECHTEN

Alle teksten, commentaren, titels, foto’s, geluiden, beelden, gegevens, tekeningen, al dan niet met geluid geanimeerde sequenties, video’s, illustraties weergegeven op de site van Nutricia evenals het concept, de vorm, de mogelijke databanken en (een deel van) de software zijn eigendom van Nutricia en/of gebruikt Nutricia onder licentie en zijn beschermd door de geldende wetten op het auteursrecht, intellectueel eigendomsrechten en  sui generis rechten.
Alleen de elektronische kopie voor privé-gebruik van het geheel of een deel van de site of van de samenstellende delen ervan wordt door Nutricia toegestaan, op voorwaarde dat het origineel ervan niet wordt gewijzigd en dat het gebruik van de site conform is met de wetten en reglementen.
Nutricia kent aan de gebruikers van haar site, op de door het auteursrecht beschermde werken waarvan Nutricia over het auteursrecht beschikt alsmede op de door sui generis rechten beschermde elementen, een persoonlijk, gericht en niet-exclusief gebruiksrecht toe van de site, Nutricia kan te allen tijde, en zonder opzeggingstermijn en schadevergoeding, een einde maken aan het gebruiksrecht van de gebruiker.
Het reproduceren, kopiëren, verkopen of exploiteren met een ander dan het bovenvermelde doel, alsook de wijziging, verspreiding of het gebruik met of zonder een commercieel doel kan namaak zijn, die strafrechtelijk wordt bestraft, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Nutricia. De gebruiker verbindt er zich dus toe deze daden niet zonder toestemming te verrichten alsmede, onder andere, headers na te maken of op enige andere manier te manipuleren om de herkomst van de inhoud via de dienst te verbergen.

5. MERKEN

De merken en/of logo’s van Nutricia of van andere vennootschappen van de Danone groep die op deze site verschijnen, zijn gedeponeerde merken voor de Benelux en/of voor andere landen en zijn door het merkenrecht beschermd.
Elk gebruik van deze merken of logo's van Nutricia en/of van andere vennootschappen van de Danone groep, zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de merkhouder, zijn een merkinbreuk waarvoor de inbreukmaker aansprakelijk is.

6. DOOR U VERSTREKTE INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL

Indien u informatie of ander materiaal (zoals tekst, foto’s, video- of geluidsmateriaal) via de Website aan ons verstrekt, stemt u ermee in dat wij deze informatie of dit materiaal kunnen gebruiken. Door de verstrekking verleent u NUTRICIA een niet-exclusief, wereldwijd, overdraagbaar en voor sublicentie vatbaar recht om de door u via onze Website verstrekte informatie of materiaal (al dan niet als onderdeel  van andere informatie of materiaal) te gebruiken, kopiëren, wijzigen, bewerken, vertalen, distribueren, publiceren en anderszins publiek toegankelijk te maken, zonder verdere toestemming, kennisgeving en/of vergoeding aan u of anderen en geldend voor alle nu bekende of later ontwikkelde media.

U garandeert dat u alleen informatie of materiaal verstrekt als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • de informatie of het materiaal is uw eigen oorspronkelijke werk en u hebt het recht om dit aan NUTRICIA ter beschikking te stellen, voor alle bovengenoemde doeleinden; 
  • de informatie of het materiaal is niet onwettig, lasterlijk, beledigend, ontregelend, kwetsend, bedreigend, beschadigend, obsceen, schendend, seksueel georiënteerd, racistisch of anderszins ongewenst, of op enige andere wijze onacceptabel;
  • de informatie of het materiaal wordt niet verstrekt voor reclamedoeleinden;
  • de informatie of het materiaal is niet in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, maakt geen inbreuk op enige rechten van derden en is ook niet anderszins onrechtmatig. 

U bent als enige verantwoordelijk voor het nakomen  van de genoemde garanties en vrijwaart NUTRICIA tegen alle vorderingen van derden als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden in verband met de door u verstrekte informatie of materiaal. NUTRICIA heeft het recht om haar volledige schade en die van aan haar gelieerde ondernemingen (waaronder maar niet beperkt tot eventuele boetes, reputatieschade en advocaat- of andere juridische kosten) op u te verhalen als de genoemde garanties niet worden nagekomen.  

7. GEBRUIK VAN DE SITE EN VAN HAAR INHOUD

U gebruikt de informatie en gegevens op deze site voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid.  Deze informatie is niet opgesteld met het oog op specifieke persoonlijke vereisten en u bent als enige verantwoordelijk om, voordat u deze informatie op enigerlei wijze gebruikt, u ervan te overtuigen dat deze geschikt is voor uw doeleinden. Voordat u enige beslissing neemt op basis van enige informatie op deze site, raden wij u ten sterkste aan om andere onafhankelijke informatiebronnen te raadplegen om uw beslissing op te baseren.

Nutricia wijst u er nadrukkelijk op dat de informatie op deze site wordt gegeven als indicatie. Dat geldt in het bijzonder voor de informatie met betrekking tot medische kwesties. U moet altijd professioneel (medisch) advies inwinnen over alle gebieden die op de Website genoemd worden wanneer u ook maar de geringste twijfel heeft. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie, en is op niet bedoeld en niet geschikt om een medisch consult met een bevoegde deskundige te vervangen. Met de informatie, meningen en aanbevelingen op deze site wordt niet beoogd om de zorg van uw eigen arts of diëtist te vervangen. Voordat u enige wijzigingen doorvoert in het dieet van uzelf of uw kind, dient u altijd uw arts, diëtistof andere bevoegde medische deskundigen te raadplegen. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Nutricia is het verboden om informatie van deze site te verkopen of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Nutricia kan te allen tijde, en zonder opzeggingstermijn en schadevergoeding, een einde maken aan het gebruiksrecht van de gebruiker.

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie van deze site te gebruiken overeenkomstig de bepalingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden en de wet. Zij verbindt zich er met name toe op deze site geen onrechtmatige daden te stellen, die de rechten en belangen van derden kunnen aantasten, die de site kunnen beschadigen, overbelasten, buiten werking stellen, in diskrediet brengen en/of doen mislukken.

Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe op deze site geen enkele handeling te verrichten, geen enkele verklaring te doen en geen enkele actie te ondernemen, die de naam en het imago van Nutricia of van haar producten kan bezoedelen.

Zij verbindt zich er toe om geen enkel element of de inhoud van de site via e-mail of op een andere wijze te verzenden, die onwettig, schadelijk, onverantwoord dreigend, lasterlijk intimiderend, vulgair, obsceen, racistisch, haatdragend, schade kan toebrengen aan minderjarige gebruikers of anderszins laakbaar is.

8. AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DE INHOUD VAN DE WEBSITE

Binnen de grenzen van wat wettelijk toegestaan is, levert Nutricia de site "als dusdanig". Nutricia verleent geen enkele impliciete noch expliciete waarborg in verband met de werking en/of de inhoud van de site.

Nutricia biedt geen waarborg in verband met de continuïteit, de toegang, de beschikbaarheid en/of de werking van de site en van de ermee samenhangende diensten.

Nutricia doet haar uiterste best om te zorgen dat de informatie die zij op deze site verspreidt juist is. Nutricia kan echter de juistheid of volledigheid van deze informatie niet waarborgen. Bijgevolg kan Nutricia geen impliciete of expliciete waarborg geven in verband met de inhoud van deze site.

Nutricia zal niet aansprakelijk zijn voor de directe of indirecte al dan niet commerciële schade, voortvloeiend uit het gebruik van de site.

Nutricia wijst iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot virussen die mogelijk kunnen worden geïmporteerd bij het downloaden van één van de elementen van de sites waarnaar Nutricia via links of via e-mails verwijst.

Nutricia behoudt zich het recht voor om ingeval u wetgeving of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt passende maatregelen jegens u te nemen waaronder de opschorting of beëindiging van uw toegang tot deze site. Ook behoudt Nutricia zich het recht voor de schade die zij als gevolg hiervan lijdt op u te verhalen.

9. PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR NUTRICIA WORDEN VERZAMELD

Nutricia verwijst in dit verband naar de "Privacyverklaring" die voldoet aan de eisen die worden gesteld door de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast plaatst Nutricia ook cookies. In dit verband verwijst Nutricia naar de ‘Cookieverklaring’.

10. OVER COMMUNICATIE VIA E-MAIL

De gebruiker laat Nutricia toe om haar e-mails te sturen, o.a. voor promotionele doeleinden, indien de gebruiker daartoe instemde door middel van de overeenstemmende opt-in;

Als de gebruiker in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van Nutricia, kan zij zich uitschrijven door op haar profiel haar consent in te trekken.

11. LINKS

De links naar deze site en naar andere sites moeten vooraf goedgekeurd zijn door Nutricia.

De site kan aan de gebruiker, alsook aan derden, links aanbieden naar andere sites of naar andere internetbronnen. Nutricia oefent geen controle uit over deze sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld noch enige verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal of informatie beschikbaar vanaf deze sites van derden.

Nutricia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige bewezen of vermeende schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik of het feit dat vertrouwen werd gesteld in de inhoud van de sites van derden of in de goederen en diensten beschikbaar op deze sites van derden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor en draagt alle risico’s verbonden met het gebruik dat zij maakt van de inhoud van de site waarnaar op deze site wordt verwezen, met name als zij vertrouwt op de opportuniteit, het nut of de volledigheid van deze inhoud.

12. DIVERSE BEPALINGEN

Indien een of meer bepalingen van de onderhavige voorwaarden beschouwd worden als in strijd met een wettelijke vereiste, of nietig of onafdwingbaar worden gemaakt om enigerlei reden, dan worden de bepalingen in kwestie niet toegepast en de overige bepalingen van de onderhavige voorwaarden blijven onveranderd.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbanken van Amsterdam zijn uitsluitend bevoegd.

Nutricia behoudt zich het recht voor rechtsvorderingen in te stellen tegen personen die handelen op een manier die als onwettelijk of ongeoorloofd of in overtreding met deze voorwaarden kan worden beschouwd.

14. CONTACT GEGEVENS

Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende onze algemene gebruiksvoorwaarden aarzel niet om ons te contacteren via onze contactpagina of via Nutricia Medische Voedingsservice op 0800 - 022 33 22 (gratis, maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur).