Privacyverklaring Congress Allergy

Inleiding

Nutricia Advanced Medical Nutrition (“Nutricia”), onderdeel van Nutricia Nederland B.V., onderdeel van de Danone Groep (“Danone”) is er zich van bewust dat u belang hecht aan de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en wij stellen dan ook alles in het werk om uw privacy te beschermen.

In deze Privacyverklaring en het Gegevensbeschermingsbeleid (hierna “Privacyverklaring”) wordt uitgelegd hoe Nutricia uw persoonlijke gegevens verzamelt en beheert. Hierin vindt u informatie over welke gegevens wij inzamelen, hoe wij ze gebruiken, voor welke doeleinden en hoe u uw rechten kunt uitoefenen in lijn met uw persoonlijke gegevens.

Neem contact met ons op via privacy.benelux@nutricia.com als u nog vragen of opmerkingen hebt of als u een van de rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens wilt uitoefenen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 maart 2019.

I. Basisprincipes en privacy

Nutricia hecht belang aan een adequate bescherming van uw persoonlijke gegevens en waakt over uw privacy. Wij streven ernaar al uw persoonlijke gegevens in ons bezit te beschermen, om uw persoonlijke gegevens op een verantwoordelijke manier te beheren en transparant te zijn in de manier waarop we dat doen. Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Vandaar dat wij ons ertoe verbinden de volgende basisprincipes na te leven:

  • U bent niet verplicht om de door ons gevraagde persoonlijke gegevens mee te delen. Indien u ervoor kiest dat niet te doen, is het mogelijk dat wij u bepaalde diensten of producten niet kunnen aanbieden. 
  • Wij verzamelen en verwerken uw gegevens alleen voor de doeleinden die uiteengezet worden in deze Privacyverklaring of voor specifieke doeleinden die wij aan u meedeelden en/of waarmee u instemde.
  • Wij streven ernaar om zo weinig mogelijk gegevens in te zamelen, te verwerken en te gebruiken voor de beschreven doeleinden.
  • Wij spannen ons in uw persoonlijke gegevens zo nauwkeurig en bijgewerkt mogelijk te houden.
  • Als de door ons ingezamelde persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor bepaalde doeleinden en we bij wet niet verplicht zijn om ze te bewaren, dan zullen we al het mogelijke doen om ze te wissen, te vernietigen of te anonimiseren.
  • Uw persoonlijke gegevens zullen niet gedeeld, verkocht, verhuurd of bekendgemaakt worden op een andere manier dan beschreven in deze Privacyverklaring.

II. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hangt af van de beschreven doeleinden en van het product of de dienst die wij u aanbieden. 

In het algemeen kunnen wij de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen:

a) Persoonlijke contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer(s);

III. Waarom verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om u de beste surfervaring op onze websites te bezorgen en om u een hoogwaardige klantenservice aan te kunnen bieden. In het bijzonder kunnen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en bekendmaken met de volgende doeleinden:

a) om onze dagelijkse bedrijfsbehoeften in verband met uw deelname aan wedstrijden of promotieactiviteiten en enquêtes te beheren;
b) om gepersonaliseerde producten, informatie en productaanbevelingen te bezorgen aan onze consumenten.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens inzamelen en gebruiken voor de bovenvermelde doeleinden of voor andere doeleinden, dan informeren wij u voorafgaandelijk of op het moment van de verzameling.

Indien nodig zullen wij uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Nadat u hebt ingestemd met de verwerking, heeft u op elk moment het recht om uw toestemming te herroepen.

IV. Uw rechten

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken, heeft u een aantal rechten die u op elk moment kunt uitoefenen. Hieronder geven we een overzicht van deze rechten en van wat dit voor u inhoudt. U kunt uw rechten uitoefenen via het contactformulier beschikbaar op onze website https://www.danone.be/datasubjectrequestform.

Het recht tot inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens
U heeft te allen tijde het recht tot inzage, correctie en bijwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij zijn ons bewust van het belang hiervan en mocht u uw rechten willen uitoefenen, kunt u contact met ons op te nemen via het contactformulier beschikbaar op onze website https://www.danone.be/datasubjectrequestform.

Het recht op gegevensportabiliteit
Uw persoonlijke gegevens zijn overdraagbaar. Dit betekent dat ze kunnen worden verplaatst, gekopieerd of elektronisch overgedragen. Dit recht is slechts van toepassing indien:
a) de verwerking gebaseerd is op uw toestemming;
b) de verwerking plaatsvindt in uitvoering van een contract;
c) de verwerking automatisch plaatsvindt (zoals de profilering).

Indien u uw recht op gegevensoverdraagbaarheid wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website https://www.danone.be/datasubjectrequestform. 

Het recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens
U hebt het recht ons te verzoeken uw gegevens te wissen indien:
a) uw persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn met betrekking tot het doel waarvoor wij ze inzamelden; of
b) u de toestemming die u ons voordien gaf om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekt en er geen andere wettelijke grond is om deze persoonlijke gegevens te verwerken; of
c) u bezwaar hebt tegen het feit dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden; of
d) u bezwaar hebt tegen het feit dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor de gerechtvaardigde belangen van Nutricia (zoals het verbeteren van de gebruikerservaring op websites); of
e) de persoonlijke gegevens niet rechtsgeldig verwerkt worden; of
f) uw persoonlijke gegevens moeten gewist worden om te voldoen aan wettelijke verplichting.

Indien u de persoonlijke gegevens die wij over u bezitten wenst te laten wissen, kunt u dit aangeven via het contactformulier beschikbaar op onze website https://www.danone.be/datasubjectrequestform. Wij zullen alle redelijkerwijs mogelijke stappen ondernemen om uw verzoek in te willigen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Als de door ons verzamelde persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor bepaalde doeleinden en we bij wet niet verplicht zijn om ze te bewaren, dan zullen we al het mogelijke doen om ze te wissen, te vernietigen of te anonimiseren.

Het recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken indien:

a) u van mening bent dat de persoonlijke gegevens die wij over u bezitten niet correct zijn; of
b) de persoonlijke gegevens niet rechtsgeldig worden verwerkt, maar indien u de voorkeur geeft aan een beperkte verwerking in plaats van vernietiging; of
c) wij de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze verzamelden, maar u de gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
d) u bezwaar indiende tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en wacht op de bevestiging dat uw belangen naar aanleiding van dit bezwaar zwaarder wegen dan de wettelijke gronden om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Indien u de verwerking van uw persoonlijke gegevens wenst te beperken, gelieve ons dit dan mee te delen via het contactformulier beschikbaar op onze website https://www.danone.be/datasubjectrequestform. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw verzoek in te willigen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Het recht van bezwaar
U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Voor het maken van bezwaar kunt u ons bereiken via het contactformulier beschikbaar op onze website https://www.danone.be/datasubjectrequestform.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

V. Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij zijn er ons van bewust dat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens belangrijk is. Wij doen ons uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen misbruik, beïnvloeding, verlies, onrechtmatige toegang, wijziging of bekendmaking. Wij hebben een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen die moeten bijdragen tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangscontroles toe, gebruiken firewalls en beveiligen onze servers en versleutelen wij persoonlijke gegevens.

VI. Delen van uw persoonlijke gegevens

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens delen met dochterondernemingen en andere organisaties, dan zien wij erop toe dit enkel te doen met organisaties die uw persoonlijke gegevens beschermen en die voldoen aan de toepasselijke privacywetten op dezelfde of een vergelijkbare manier als wij zelf.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden gedeeld, verkocht, verhuurd of bekendgemaakt op een andere manier dan beschreven in deze Privacyverklaring. Voor andere doeleinden dan voorzien in deze Privacyverklaring, kunnen wij uw gegevens wel delen indien vereist bij wet en/of op verzoek van een overheidsinstantie.

VIII. Contact opnemen met ons

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft in verband met deze Privacyverklaring of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via privacy.benelux@nutricia.com.